landart.se
för medlemmar
Menu

konstnär

Sofia Sundberg

Full profil på Landart

.(JavaScript måste vara aktiverat för att visa denna e-postadress)

Course of events

Course of events

En skugga av ett träd skulpterad i lera och jord på marken. I leran och jorden finns dels förkultiverade ringblomsplantor och ringblomsfrön.

I centrum av skulpturen finns en yta som kommer från en rekonstruerad skugga från ett foto från 1933 av samma träd. Tanken är att berätta om lager på lager av tid. Tranemo är ett samhälle som genom historien har gått från olika sätt att förhålla sig till tid. Från att förhålla sig till tid genom naturens växlingar.

Ett samhälle där väder, vind och årstider styrde vad man uträttade under en dag. Till att få lokal tid, som kommer från ett behov av att veta när man kan samlas vid en visst klockslag tex för att gå i kyrkan. En tid som förhåller sig till solens rörelse på himlen i förhållande till en skugga.

Sen kommer industrialiseringen. Man rör sig snabbare genom landskapet. Olika platser knyts starkare samman med järnvägen. En centraltid för större områden behövdes för att kunna göra en tidtabell. I konstverket finns alla dessa förhållande till tid.

Den skulpterade skuggan kommer att avbilda skuggan av trädet från kl 15:00 en dag i början av sommaren. En registrering eller en frysning av det ögonblicket. Varje dag kl 15 kommer trädets skugga att falla in i skuggan.

I början av sommaren kommer skuggan och skulpturen överensstämma med varandra i slutet kommer det bildas en skevhet mellan skulptur och skugga. En skevhet som visar hur vi rört oss lite. 

Blommorna kommer att växa genom leran under sommaren. Blommorna är i olika stadie i sin växtcykel allt mellan frö till att blomma över för att bilda nya frön. Ringblomman användes i blomsterur för att mäta tid. Enligt Linnés blomsterur-Horologium Florae sluter de sig kl 15.

Ett tänkbart scenario är att I slutet av sommaren kommer ringblommorna att plåna ut skuggbilden varje gång de slår ut. Leran och jorden kommer under sommaren förändras med tiden och vädrets växlingar. Skulpturen kommer att formas av väder och vind.

Det finns en oändlig skala av möjligheter över hur skulpturen kommer att se ut i slutet av sommaren. Ett stort spektrum av olika fiktiva scenarier finns, från blommorna trängt igenom och splittrat upp hela skulpturen och plånar ut skuggan med sina blommor till att leran eller jorden torkat ut fröna och plantorna, då finns ringblommorna bara där under ytan som en möjlighet.

Course of events

On the ground is a shadow of a tree sculpted in clay and soil. In the clay and the earth there are partly pre-cultivated marigolds plants and marigolds seeds.

At the center of the sculpture is a recreated shadow of a photograph from 1933. The idea is to tell a story of layers of time. Tranemo is a society that through history has change its relation to time. From that time was megeurd and used through changes in nature.

A society where what to do in a day is determined by weather and the changes in seasons. The next step was to get lokel-time which comes from a need to know when you can gather at a certain time, for example, to go to church. From the need to know time by seasons to the need to know time by the hour. A time that relates to the sun's movement in the sky in relation to a shadow.

After industrialization came the possibility to move faster through the landscape. Different places are linked more closely with the railroad. A central time for major areas was needed to make a timetable.

All those relationships to time are in the artwork. The sculptured shadow will form the shadow of the tree from 3:00 pm at the days of the beginning of summer. A registration of a freezes moment. At the beginning of summer, the shadow and sculpture will match each other, in the end of the summer a skew will appear between sculpture and shadow.

A skew that shows how we moved a little. The flowers will grow through the clay during the summer. The flowers are in different stages of the flowers life cycle, from seeds to bloom that form new seeds.

The marigolds are use in flower clocks to measure time. According to Linnaeus flower clock - Horologium Florae, the marigolds flower close up at 3:00 pm.

One possible scenario fore the sculpture is that at the end of the summer flowers illuminate the shadow image every time they opens. The clay and the soil will change during the summer, with the time and weather changes.

The sculpture will be shaped by weather and wind. There is an endless scale of possibilities how the sculpture will be shaped in the end of the summer. A wide spectrum of possible scenarios fore the artwork, from that the flowers splitting up the entire sculpture and illuminate the shadow with its flowers or that the clay and the soil drying out the seeds and the plants, then the marigolds are just below the surface as an opportunity.

Course of eventsCourse of eventsCourse of eventsCourse of eventsCourse of eventsCourse of eventsCourse of eventsCourse of events

jag vill ditt

video

landart.se

konstnärscentrum väst, erik dahlbergsgatan 6, 411 26 göteborg, +46 (0)31-711 54 47