landart.se
för medlemmar
Menu

konstnär

Martinka | Oscar Bobrikova | de Carmen

Full profil på Landart

.(JavaScript måste vara aktiverat för att visa denna e-postadress)

Deconstructing an explicit content

Deconstructing an explicit content

2018

Återvunna material

Variabel dimension

Installationen DEKONSTRUERA ger betraktarna möjligheter till kontemplation över, och med egna tankar begrunda, ett landskapet som här gestaltar den miljöförstörelse som sker på större delen av vår planet.

Även om vi vanligtvis undviker att ge uppmärksamhet åt avfall som kommer från naturresurser som vi utnyttjar, orsakar vi alla miljöförstöring.De flesta av oss söker en djupare förståelse av naturen. Detta som en flyktväg från staden mot en typ av landskap som ofta visualiseras som ett naturligt paradis fritt från människans ingrepp.

Vårt projekt sätter fokus på de ofördröjliga behoven av insikten för en ny typ av landskap. Från idén att producera ett konstverk som skapar en representation av landskapet har vi byggt ett landskap utifrån flera olika infallsvinklar.

Vårt landskap är också ett politiskt statement inom definitionen av ett hållbart landskap. Ibland kan man förledas att tro att en stadsplan med nya gator eller parker tvingar fram nya goda och hållbara territorium. Men inom ramen för dess processer görs en ny typ av landskap som kan definieras som exurbana eller peri-urbana territorium.

I denna typ av territorium finns en annan typ av landskap som är ett mischmasch mellan stad och landsbygd där den naturliga infrastrukturen blandas med en antropisk infrastruktur av mänskligt avfall. När ni går genom landskap som är konstruerat av människans hand, uppmanar vi er att se och uppleva ett landskap som ibland finns dolt i ert minne.

Där kan ni välja bort att se landskap som bildas av vårt avfall och består av fragment tagna ur sitt sammanhang. Det är ett allt vanligare landskap, där rester av produktiva eller extraktiva aktiviteter kommer i dagen.

Deconstructing an explicit content

2018

Recycled materials

Variable dimensions

The installation Deconstructing an explicit content raises the contemplation of the landscape, defined within the idea of visualizing the environmental destruction that has arisen in most of our planet.

Although we usually avoid looking at waste as the natural resources we are exploiting, we are all causing environmental destruction. Most of us appeal to an immersion in the nature as an escape route from the city, towards a type of landscape that often has to do with visualizing a natural paradise where the hand of man is not perceived.

Our project talks about the needs that we currently have to understand another type of landscape. From the idea of generating a work of art and the representation of a landscape we want to build a landscape from different points of view, and at the same time execute a landscape as a political statement within the idea of definition of a sustainable landscape.

Sometimes it is believed that only an urban plan is enough where the new streets or parks in the city force to pose a new territory, but within the scale of the process has been expanding a new type of landscape within the definition of territory coined as exurban or peri-urban. In this type of territory lies another type of landscape, in many of them the landscape we find is a hodgepodge between the city and the countryside where natural infrastructure is mixed with an anthropic infrastructure of human waste.

We propose to rescue the idea of visualizing a landscape sometimes hidden in our memory, when we walk through a landscape constructed by the hand of man, where we avoid viewing unregulated landscapes caused by decontextualized fragments of a landscape that lives with our waste.

An increasingly common landscape, where the remains of productive or extractive activities are displayed.

Deconstructing an explicit contentDeconstructing an explicit contentDeconstructing an explicit contentDeconstructing an explicit contentDeconstructing an explicit contentDeconstructing an explicit contentDeconstructing an explicit contentDeconstructing an explicit contentDeconstructing an explicit contentDeconstructing an explicit contentDeconstructing an explicit contentDeconstructing an explicit contentDeconstructing an explicit contentDeconstructing an explicit contentDeconstructing an explicit contentDeconstructing an explicit contentDeconstructing an explicit contentDeconstructing an explicit content

jag vill ditt

video

landart.se

konstnärscentrum väst, erik dahlbergsgatan 6, 411 26 göteborg, +46 (0)31-711 54 47