landart.se
för medlemmar
Menu

konstnär

Roy Staab

Full profil på Landart

.(JavaScript måste vara aktiverat för att visa denna e-postadress)

WHY KNOT

Why KNOT

Det område som jag blev anvisat var Glommen. Jag valde där kofältet i Morups Tånge bredvid fyren som plats för mitt verk p.g.a. att det är en stor öppet plats. Jag ville göra ett stort verk.

När jag för första gången kommer till Glommen får jag en historisk introduktion om orten. Jag får bl.a. veta att lokalbefolkningen i äldre tider använt tång för att bygga sina hus. Träden är formade av vinden att växa i en riktning. Med det förstod jag att jag skulle göra mitt verk längs marken. En bidragande orsak till detta var också Länsstyrelsens restriktioner.

Så, att skapa verket med tång blev en perfekt lösning för denna platsspecifika installation. Den bästa utsikten för att se verket är förstås från toppen av fyren. Men det kan även ses från toppen på den närliggande bunkern. Eller, du kan gå på fältet över det (men gå inte på linjerna!) om du vill känna det likt en romersk golvmosaik och känna platsens atmosfär.

Och, fältet är platt, så som min “perfekta ritning till gudarna “som ser ner på det från ovan; utifrån där du befinner dig ändras formen på linjen av det böljande landskapet. Land art, performancekonst, kroppskonst = den mänskliga skalan ... Jag gjorde allt själv, inga verktyg, bara en hink och en skottkärra.

Är det lätt att dra tång? NEJ! Att samla tång och havsvatten, måsta bära och korsa sand- och stenområdet är svårt plus att hjulet på skottkärran inte ville vända. Det finns små fiskar [stekta] i vattnet, men jag lämnade dem ifred. Jag upptäckte att om jag satte tång i en hink med vatten så skulle jag inte spilla när jag bar hinken.

Tången är som bäst när den är våt och slimig och fastnar i gräset, så jag använde vad som fanns. Jag lade ett 16 kvadratisk rutnät med hjälp av en lina och markerade hörn med högar av stenar Jag var noga med att inte pinnarna skulle skada de omkringvandrande korna. Site and why: Det finns många sätt att använda jorden som inspiration för konstinstallationer.

Markens ojämnheter är förutsättningen och jag skulle kunna använda en universell form som en cirkel eller en stjärna. Men jag ville relatera till Halland idag, och förr. Landet som styrdes av Danmark och Norge i gamla tider, och även av vikingarna. Det finns ett nyupptäckt vikingfynd från detta område, ett smycke. Detta gör att jag använder denna form - för de som bor här.

Och när jag överlappade min ritning på platsen visade det sig finnas en kontinuerlig tvillinglinje. Nu finns det migranter - människor - som kommer att förändra platsen, vem som blir här. De senaste invasionerna och krigen och gränsen och folket som flyttar - inget förblir detsamma. NU har jag har observerat natur, tid och ålder i mitt liv. Jag vet att naturen och stormen är de starkaste naturkrafterna och att ingenting är för evigt och detsamma över tid.

Jag tänker på konst i naturen och att vara kortlivad - konst är idéer och tänkande för mig. Jag är glad att jag får lov att gestalta min idé och koncept här i Sverige. Tänker du på vad du ser?

En Celtisk flätning, en ritning med tung linje som kor kommer att gå på, och flytta. En tung vind lyfter en linje speciellt efter ett kraftigt regn, vilket gör den nästan perfekta krökta linjen lite oregelbunden och i slutändan till ett mörkt område i fältet ... men tången kanske bara blir gödselmedel och gräset och växterna blir starkare, grönare - nästa år.

Jag har gjort mitt märke på jorden och i människans sinne har jag sett och upplevt min “Celtic line knot! ... Why KNOT

Why KNOT

I was given the cow field next to the Morups Tångelighthouse that I chose for it’s location and open space. I wanted to do a major work.

When we arrive at Glommen some one mentioned that in past times the local people used seaweed for installation of there homes. That told me the material to us on this very windy field near the sea. The trees are molded and grow in a direction guided from the wind, so I knew that the work has to be on the ground. And the some restrictions were place on how the art can be on the land by the Falkenberg kommun.

So drawing with seaweed is perfect for this site-installation. The best viewing is of course from the top of the lighthouse, but also I formally place the work to be seen from on top of the nearby bunker-hill. Or when you are in the field, you walk over it (take care not to step on the lines) as you would a Roman mosaic and feel the space that you are in.

And yet the field is flat, so my ‘perfect drawing for the gods’ that look down at it from above; where your site line looks out, the undulating land changes the perspective and the shape of the line that you see. Land art, performance art, body art = the human scale…I did it all myself, no need for tools, only a bucket and a wheelbarrow. 

s it easy drawing with seaweed? NO! Gathering seaweed and seawater, having to carry and cross the sand and stone area it is hard to walk and the wheel on the wheelbarrow does not want to turn. There are small fish [fry] in the water so I made sure not to use them. I found that carrying a bucket of water if I put seaweed in it, the water, it will not spill.

The best seaweed to us is when it is wet and slimy, it is pliable and sticks to the grass/ground and I used what was there. I laid it out in a 16 square grid using string and cord and marking the corners with piles of rocks that protected wood pegs so the cows did not get hurt; and then removed at the end. Place and why: There are many ways to use the earth as inspiration for art installation, the shape of the land then marks in the land and I could have use a universal shape such as round or oval or a star.But I wanted to relate to Halland today and of the past. The land was controlled by Denmark and Norway over past times, the Vikings too. There is a recent Viking find of jewelry in this area, which justifies my using this shape for the people here. And when I put my drawing on the land it turned out to be one continuous inter-twinning line.

Presently there are migrations of people that will change who is here, as in the past invasions and war and the border and peoples move. Nothing stays the same. I have observed nature, time and age NOW in my life. I know that nature and storms are the strongest natural forces and nothing is forever and the same for long.

I think of art in nature to be ephemeral – art is ideas and thinking for me. I am pleased that I am permitted to do my idea and concepts here in Sweden. Think what you see? A Celtic interlacing drawing in heavy line that the cows will step on and move, a heavy wind lifting a line especially after a heavy rain, making the near perfect curved line a bit irregular and in the end a dark area in the field…but just maybe the seaweed will become fertilizer and the grass and plants will grow stronger, greener – next year.

I have made my mark on the earth and in the mind of the people have seen and experienced my Celtic line knot…Why KNOT.

WHY KNOT

jag vill ditt

landart.se

konstnärscentrum väst, erik dahlbergsgatan 6, 411 26 göteborg, +46 (0)31-711 54 47