landart.se
Menu

(X)sites Kattegattleden

Open Call

(For english text please click here)

Koncept: (X)sites Kattegattleden

(X)sites Kattegattleden blir en utställning med platsspecifik temporär konst i landskapen efter cykelleden Kattegattleden (se karta sid 6). (X) står för det vi inte vet, sites står för platser. Projektet präglas i alla dess delar av undersökandet; från konstnärernas arbete med platserna till publikens möte med konsten och landskapen.

Bakgrund

Konstnärscentrum Väst arrangerar (X)sites Kattegattleden med stöd av Region Halland, Region Skåne, Västra Götalands Regionen, kommunerna Göteborg, Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Båstad, Höganäs, Ängelholm och Helsingborg, liksom Postkodlotteriets kulturstiftelse.

Konstnärscentrum väst

Konstnärscentrum väst är en konstnärsdriven organisation med uppdrag från Kulturrådet att verka för kompetens-höjande arbets- och inkomsttillfällen till yrkesverksamma konstnärer.

Platserna

Cykelleden är 37 mil längst hela sträckan. Områdena varierar både estetiskt från breda naturlandskap till urbana platser. Ett antal områden är utvalda längst leden med förankring i såväl kulturhistoriska lager och pågående samhällsprocesser, både i naturrum och i urbana områden. Mer detaljerad information om dessa platser kommer tillkännages 24 april på landart.se.

Seminarier

Under arbetsperioden (fyra veckor innan vernissage) ingår för deltagande konstnärer seminarier som problematiserar konsten, den konstnärliga processen och landskapet. Seminarierna leds av fack-kunniga inom kulturgeografi och konstnärlig process. Ett syfte med seminarierna är att ge bildkonstnärer - som ofta arbetar ensamma - möjligheter att tillsammans föra samtal utifrån egna erfarenheter och den egna processen.

Dokumentation

I arbetet ingår att med digital och bild och ljuddokumention berätta om sitt verk och sin process. Dokumentationen publiceras på utställningens digitala plattform; landart.se. Dokumentation från arbetsprocesserna ger publiken en inblick att bekanta sig med konstnärliga förhållningssätt.

Konstnärerna

En aspekt i undersökandet är att belysa olika förhållningssätt till landskapet. Därför eftersträvar vi en konstellation av deltagande konstnärer med olika förhållande till Kattegattledens landskap. En prioritet vid antagningen blir att välja konstnärer som har ett vardagligt förhållande till landskapet och de som inte har det. Med vardagligt menas att ha stor kunskap men samtidigt ett ”vaneseende-förhållande” till landskapet. Att inte ha det menas att man t.ex. ser landskapet för första gången: en nyfikenhet kan infinna sig och påverka arbetet. Beskrivning av förhållandet till landskapen ska bifogas i intresseanmälan. Internationella konstnärer både hitresta & asylsökande/nysvenskar och regionala konstnärer bjuds in. Alla konstformer välkomnas och behandlas likvärdigt.

Förutsättningar & Regler

Varje konstnär ska:

1. Ansvara för sitt/sina projekt och budgetera för detta. Det innebär allt från idé till uppsättning av verk liksom nedmontering av desamma.

2. Förhålla sig till givna tidsramar för projektet som helhet.

3. Ansvara för skyltning till och från sitt verk, så att det blir tydligt var verket befinner sig i förhållande till cykelleden. Skyltar erhålls.

4. Presentera sitt/sina verk vid utställningens början.

5. Deltaga vid gemensamma möten före, rekognosering samt avstämningsmöte. En viktig aspekt av dessa möten är att ta del av varandras processer.

6. Märka ut sitt/sina verk pedagogiskt på karta. Detta görs med fördel på Google Maps så att GPS koordinater kan samlas till den gemensamma kartan som ska produceras. Instruktioner för detta lämnas i separat dokument.

7. Deltaga i hela processen / utställningen och vara behjälplig med de olika delarna som kommer att krävas för ett lyckat resultat. Detta innebär marknadsföring före under och efter utställningen via mail, pressrelease och via sociala medier.

8. Beskriva sitt verk digitalt (som läggs upp på Youtube och Landart.se) med QR-kod. Hjälp med detta beskrivs i separat dokument. 

9. Ansökande konstnärer ska beskriva sitt förhållande till Kattegattledens landskap. Beskrivning ska bifogas i intresseanmälan.

10. Konstnärerna ska kortfattat beskriva sitt konstnärskap. Beskrivning ska bifogas i intresseanmälan.

11. Producerade konstverk ska kunna finnas på plats över utställningsperioden med ett livsspann på minst 3 månader.

12. Verket ska vara specifikt producerat för platsen.

13. Producerade verk ska inte göra åverkan på landskapen. Installation och demontering ska ske med ett respektfullt förhållande till platsen.

14. Verk som produceras till utställningen ska inte utgöra en fara för allmänheten. Erforderlig försäkring för konstnärerna skall finnas vid projektstart. 

Finansiell information

Samtliga konstnärer kommer erhålla: 58000 exkl moms

I ovanstående budget ingår, konstnärliga arvoden, boende, måltider, material kostnader, transporter, installation av verk, underhållskostnader, resekostnader, demontering av verk övriga kostnader etc. 

Utbetalning sker under tre tillfällen enligt följande fördelning:

1/3 del i Juni

1/3 del i Juli

1/3 del i Oktober

Preliminär tidsplan

April        Open Call

Maj        Genomgång av inkomna intresseanmälningar

Juni        Besked till konstnärer och kontraktsskrivning              

Juli        Projektstart inkl seminareier och workshops

Aug        Projektavslut och utställningsperiodens start

Okt        Utställningsperiodens avslut och demontering av verk

Urvalskriterier:

Vid urvalet av konstnärer kommer juryn att ta hänsyn till följande aspekter: estetiska och konstnärliga perspektiv, materialval och tekniska lösningar samt till vilken relation som finns till landskapen. En nyckelaspekt i projektet är att beakta både ett vardagligt förhållande till just landskapen och hur man ser på landskapen när man möter dom för första gången.

Man ska ha erfarenheter av liknande arbete och kunna arbeta självständigt. Att kunna förse sig själv med det som behövs för konstnärens eget arbete ska ombesörjas av konstnärerna själva med de förutsättningar som finns.

Utvärdering görs med beaktan av hur konstnären har förhållt sig till platsen, materialet och det förväntade resultatet i tidigare projekt. Följande aspekter tas under övervägande: estetiska och konstnärliga perspektiv, materialval, tekniska lösningar, förhållande till rummet eller platsen, integrationen till miljön, hållbarhet och underhållsaspekter, platsens offentliga karaktär.

Juryn består av:

Robert Hais, Konsnär / projektledare

Mats Nordlund, Konstnär / projektledare

Nina Wenedikter, projektledare

Mats Kläpp, Konstkonsult

Intresseanmälan

Lokala, nationella och internationella konstnärer som önskar att medverka kan skicka en intresseanmälan digitalt till:

info@landart.se

Märk intresseanmälan med: (X)Sites Kattegattleden, (Konstnärens Namn)

Följande information ska samlas i ett dokument:

 • CV inkl. för och efternamn, adress, e-post, telefonnummer, webbsida, land, stad, utbildning, bakgrund, utställningar, residens, publikationer, stipendier etc. 
 • 5-10 bilder/gestaltningar på tidigare verk (varav 1 verk med mer utförlig information om arbetsprocessen i text och bild) 
 • På varje sida med bild ska konstnärens namn, titel på verket, material och plats framgå.
 • En kort beskrivning av sitt konstnärskap (Max 500 ord)
 • En kort redogörelse av förhållandet till landskapen längst Kattegattleden. Det ska även redogöras om man inte har något förhållande till landskapen. (Detta är ett av kriterierna vid urvalet av konstnärer)
 • En kort motivering till varför du vill vara med i projektet.
 • Godkänd för F-skatt (Detta kan ske via faktureringstjänst)
 • Körkort erfordras

Juryn förbehåller sig rätten att placera ut konstnärerna på de platser som kommer att stå till förfogande längst Kattegattleden.

 

Vidare information om ledens estetiska värden kan ses på:

Google Maps

www.kattegattleden.se

www.fmis.raa.se (Kulturhistoria)

Platserna kommer att tillkännages till utvalda konstnärer.

 


English text

Open Call

Concept: (X)sites Kattegattleden

(X)sites Kattegattleden will be an exhibition with site-specific temporary artworks along different sites throughout the first national cycling path in Sweden (see map on p.6). (X) stands for the unknown within mathematics and relates to the exploration of the sites. The project, with all its different parts, is characterized by exploratory or investigative aspects, that spans from the artistic processes with the sites through the public encounters with the art and the landscapes.

Background

Konstnärscentrum Väst (Art-centre west region) arranges the project (X)Sites Kattegattleden with support of Region Halland, Region Skåne, Västra Götalands Regionen, the municipalities Göteborg, Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Båstad, Höganäs, Ängelholm och Helsingborg, as well as the Postkodlotteriets kulturstiftelse (National Lottery).

Konstnärscentrum väst

Konstnärscentrum väst is an artist run organisation, with funding from the Swedish Arts Council, to work for improving skills and new artistic opportunities for professional artists in Sweden.

The sites

The national cycling path is 370km form north to south. The areas along the path varies from aesthetically broad natural sites to urban landscapes. A number of areas are chosen throughout the path embedded in rich historical contexts through contemporary ongoing developing sites. Through expertise given from officials within the historical field, artists are given access to the layers of history and contemporary urban processes. More detailed information on each areas will be released on April 24th on the website Landart.se.

Seminars

Within the working process for the artists (four weeks) seminars are included with focus on the artistic process and the landscapes. These are led by officials with deep knowledge on the topics of the history of the landscapes as well as artistic processes. The aim is to provide artists with knowledge of the contexts in which they will work as well as talk together about obtained experiences and their own artistic process.

Documentation

Included in the work is also to digitally, through audio and video recordings, explain the artists work and process. This will be published on the website, Landart.se. This will provide the public with insights to the works and artistic process of the artists.

Artists

An aspect of the exploration is to illuminate new perspectives on the landscapes. Because of this the aim is to engage artists with different relationships to the landscapes along Kattegattleden path. A priority is to diverse the artists, that both have a close relationship to the landscapes and artists that do not have any connections to the different sites. A description of the artists relationship to the landscapes must be provided with the application. International artists, artists in exile and regional artists are invited. All art-forms are welcome and will be processed equal.

Terms and conditions:

The following conditions must be met by chosen artist:

1.To be responsible for his/her project with budget, including preparatory work, installation of the piece as well as disassembly of the same.

2. Relate to given time-frames for the participation of the project in full.

3. To mark out their work with provided signs so that it will be visual to the public.

4. Present their work during the start of the exhibition.

5. Participate in mandatory meetings before, during and after the finished project. An important factor in the project is to take part in each others processes.

6. To mark out their work on a digital map using GPS coordinates in order to provide information to the common map for the public. Instructions will be given on a separate document during the start of the project.

7. Participate in the whole process and to assist in the different parts of the project in order to create the best possible outcome. This means PR work before and during the process in writings and on social media.

8. To describe your work digitally, through audio and video recordings. This will be published on Youtube and Landart.se. The recordings will be accessible to the public through QR-codes on the provided signs. Instructions will be given on a separate document during the start of the project.

9. Applying artists will enclose a writing, with the application, on their relationship to the areas along the Kattegattleden path.

10. The artist will enclose a brief description along with the application, on their artistic process.

11. The artworks produced for the project should be on sight during the exhibition with a lifespan on at least 3 months.

12. The artworks is to be sight-specific and produced for the area.

13. Works produced should not make a permanent impact on the landscapes. Installation and disassembly is to be respectfully done and environmentally friendly in relation to the sights.

14. Works produced to the exhibition should not present a danger to the public. Insurance for the selected artists must be obtained on the start of the production.

Financial information

All selected artist will obtain the following fee:

58000 SEK excl VAT (€5800 excl. VAT) The budget must cover all expenses necessary to carry out the work including artistic fee, accommodation, meals, tools and materials, transports, installation of the work, maintenance, travel fees, disassembly of the work etc.

The grant will be paid in three stages:

1/3 in June

1/3 in July

1/3 in October

Preliminary time-frame 2017

April        Open Call

May         Selection of artists

June        Notice to selected artists and contracts

July        Start of project, seminars and workshops

Aug        End of project and start of exhibition

Oct        End of exhibition and disassembly of works

Selection criteria:

The jury will regard the artists prior work in relation to aesthetic and artistic perspectives, choice of materials, technical solutions, experience and the relationship to Kattegattleden.  A key aspect is the relationship to the landscapes as the project includes both artists that has a close relationship to the landscapes and those without any connection to it.

Artists should have experiences from similar projects and be able to work independently. To provide for themselves whatever is necessary to work within the conditions given.

Evaluation will be done with regards to how the artists have regarded the sites, choice of materials, expected outcomes, in prior projects. The following aspects will be taken into consideration: aesthetic and artistic perspectives, choice of materials, technical solutions, relationship to the sites, environmental aspects, sustainability, maintenance and atmosphere of the public areas in prior projects.

The Jury:

Robert Hais, Artist / project manager

Mats Nordlund, Artist / project manager

Nina Wenedikter, project manager

Mats Kläpp, Art consultant

Application

Local, national and international artists who wish to participate should send the application digitally to:

info@landart.se

Please write in your application: (X)Sites Kattegattleden, (Artist Name)

The following information is to be included in the application and combined in one PDF document:

 • Curriculum Vitae including first and last name, address, e-mail, telephone number, web-sight, country, city, education, background, exhibitions, residencies publications, grants etc.
 • 5-10 images of prior work with at least 1 project with more detailed information on the working process in texts and images. On each image the artists name, title of the work and material should be present.
 • A short description of the artists working process (max. 500 words)
 • A brief statement on the relationship to the landscape along the Kattegattleden path. Even if there is no connection between the artist and the landscape.
 • A short motivation as to why you wish to participate in the project.
 • The artist should be able to send an invoice.
 • Drivers-license is mandatory

The jury reserves the right to place the chosen artists along the Kattegattleden path.

 

Bildtexter:

Information on the aesthetics of the landscapes along the path can be viewed on:

Google Maps

www.kattegattleden.se

www.fmis.raa.se (cultural history/excavation)

The chosen areas for the project (X)Sites Kattegattleden 2017 will be given to selected artists.

(X)sites Kattegattleden(X)sites Kattegattleden

relaterade artiklar

ladda ner dokument

landart.se

konstnärscentrum väst, erik dahlbergsgatan 6, 411 26 göteborg, +46 (0)31-711 54 47