landart.se
för medlemmar
Menu

(X)sites Kattegattleden

Open Call

(For english text please click here)

Koncept: (X)sites Kattegattleden

(X)sites Kattegattleden blir en utställning med platsspecifik temporär konst i landskapen efter cykelleden Kattegattleden. (X) står för det vi inte vet, sites står för platser. Projektet präglas i alla dess delar av undersökandet; från konstnärernas arbete med platserna till publikens möte med konsten och landskapen.

Bakgrund

Konstnärscentrum Väst arrangerar (X)sites Kattegattleden i samarbete med Region Halland, Region Skåne, Västra Götalands Regionen, kommunerna Göteborg, Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Båstad, Höganäs, Ängelholm och Helsingborg.

Konstnärscentrum väst

Konstnärscentrum väst är en konstnärsdriven organisation med uppdrag från Kulturrådet att verka för kompetenshöjande arbets- och inkomsttillfällen till yrkesverksamma konstnärer.

Platserna

Cykelleden är 37 mil längst hela sträckan. Områdena varierar både estetiskt från breda naturlandskap till urbana platser. Ett antal områden är utvalda längst leden med förankring i såväl kulturhistoriska lager och pågående samhällsprocesser, både i naturrum och i urbana områden.

Seminarier

Under arbetsperioden (fyra veckor innan vernissage) ingår för deltagande konstnärer seminarier som problematiserar konsten, den konstnärliga processen och landskapet. Seminarierna leds av fack-kunniga inom kulturgeografi och konstnärlig process. Ett syfte med seminarierna är att ge bildkonstnärer - som ofta arbetar ensamma - möjligheter att tillsammans föra samtal utifrån egna erfarenheter och den egna processen.

Dokumentation

I arbetet ingår att med digital och bild och ljuddokumention berätta om sitt verk och sin process. Dokumentationen publiceras på utställningens digitala plattform; landart.se. Dokumentation från arbetsprocesserna ger publiken en inblick att bekanta sig med konstnärliga förhållningssätt.

Konstnärerna

En aspekt i undersökandet är att belysa olika förhållningssätt till landskapet. Därför eftersträvar vi en konstellation av deltagande konstnärer med olika förhållande till Kattegattledens landskap. En prioritet vid antagningen blir att välja konstnärer som har ett vardagligt förhållande till landskapet och de som inte har det. Med vardagligt menas att ha stor kunskap men samtidigt ett ”vaneseende-förhållande” till landskapet. Att inte ha det menas att man t.ex. ser landskapet för första gången: en nyfikenhet kan infinna sig och påverka arbetet. Beskrivning av förhållandet till landskapen ska bifogas i intresseanmälan. Internationella konstnärer både hitresta & asylsökande/ nysvenskar och regionala konstnärer bjuds in. Alla konstformer välkomnas och behandlas likvärdigt.

Kattegattleden

Vidare information om ledens estetiska värden kan ses på:

Google Maps

Google Maps

Kattegattleden.se

Fmis.raa.se(Kulturhistoria)


English text

Concept: (X)sites Kattegattleden

(X)sites Kattegattleden will be an exhibition with site-specific temporary artworks along different sites throughout the first national cycling path in Sweden. (X) stands for the unknown within mathematics and relates to the exploration of the sites. The project, with all its different parts, is characterized by exploratory or investigative aspects, that spans from the artistic processes with the sites through the public encounters with the art and the landscapes.

Background

Konstnärscentrum Väst (Art-centre west region) arranges the project (X)Sites Kattegattleden in collaboration with Region Halland, Region Skåne, Västra Götalands-Regionen, the municipalities Göteborg, Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Båstad, Höganäs, Ängelholm och Helsingborg.

Konstnärscentrum väst

Konstnärscentrum väst is an artist run organisation, with funding from the Swedish Arts Council, to work for improving skills and new artistic opportunities for professional artists in Sweden.

The sites

The national cycling path is 370km form north to south. The areas along the path varies from aesthetically broad natural sites to urban landscapes. A number of areas are chosen throughout the path embedded in rich historical contexts through contemporary ongoing developing sites. Through expertise given from officials within the historical field, artists are given access to the layers of history and contemporary urban processes. More detailed information on each areas will be released on April 24th on the website Landart.se.

Seminars

Within the working process for the artists (four weeks) seminars are included with focus on the artistic process and the landscapes. These are led by officials with deep knowledge on the topics of the history of the landscapes as well as artistic processes. The aim is to provide artists with knowledge of the contexts in which they will work as well as talk together about obtained experiences and their own artistic process.

Documentation

Included in the work is also to digitally, through audio and video recordings, explain the artists work and process. This will be published on the website, Landart.se. This will provide the public with insights to the works and artistic process of the artists.

Artists

An aspect of the exploration is to illuminate new perspectives on the landscapes. Because of this the aim is to engage artists with different relationships to the landscapes along Kattegattleden path. A priority is to diverse the artists, that both have a close relationship to the landscapes and artists that do not have any connections to the different sites.International artists, artists in exile and regional artists are invited. All art-forms are welcome and will be processed equal.

Kattegattleden

Information on the aesthetics of the landscapes along the path can be

viewed on:

Google Maps

Kattegattleden.se

Fmis.raa.se (cultural history/excavation)

(X)sites Kattegattleden(X)sites Kattegattleden

relaterade artiklar

landart.se

konstnärscentrum väst, erik dahlbergsgatan 6, 411 26 göteborg, +46 (0)31-711 54 47